Стан та перспективи розвитку туристичного та готельноресторанного бізнесу : колективна монографія [Електронний ресурс] / за ред. д.і.н., проф. Чепурди Г.М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 157 с. 

Розглянуто актуальні питання стратегічного розвитку туристичного та готельноресторанного бізнесу в Україні і світі. Проаналізовано сучасні тенденції, проблеми державного регулювання та інтеграції України до світового простору в галузі туризму. Розкрито актуальні проблеми менеджменту та маркетингу, планування та прогнозування діяльності підприємств туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Проаналізовано науковий базис новітніх технологій у галузі туризму.

 

Загородній В.В. Тенденції розвитку спортивно-оздоровчого туризму в західному регіоні Україні / В.В. Загородній, Л.П. Ярославська // Стан та перспективи розвитку туристичного та готельноресторанного бізнесу : колективна монографія [Електронний ресурс] / за ред. д.і.н., проф. Чепурди Г.М.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – С.15-22. 

Патріотичне виховання майбутніх учителів фізичної культури у позааудиторній діяльності: Монографія / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 188 с.

У монографії запропоновано теоретичне узагальнення й інноваційне розвʼязання проблеми патріотичного виховання та обгрунтовано значущість впровадження його засад у позааудиторній діяльності майбутніх учителів фізичної культури шляхом виокремлення системи компонентів позааудиторної діяльності та показників реалізації.

Формування базових професійнихкомпетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін: Монографія / О. В. Онопрієнко, О. М. Онопрієнко. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 273 с.

Представлене до розгляду монографічне дослідження присвячене важливій проблемі, оскільки нині процес підготовки педагогічних кадрів для національної школи і всієї структури освіти вийшов на якісно новий етап свого розвитку з активним використанням компетентнісного підходу, який у різних своїх модифікаціях міцно утвердився в освітніх системах країн Європи, Австралії, Америки. Головною причиною, яка спонукає освітян звернути увагу на проблему формування професійної компетентності майбутніх фахівців, є необхідність створення основи для взаємовизнання професійних сертифікатів випускників у межах єдиного європейського освітнього простору.