Матусевич Андрій Михайлович

Старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я людини

e-mail:

 


Науково-педагогічна біографія

У 1997 році закінчив Черкаський педагогічний інститут за спеціальністю «Фізичне виховання і фізичне виховання в спеціальному дитячому закладі».

З 1999 р. розпочав трудову роботу в університеті на посаді викладача кафедри фізичного виховання.

З 2015 р. переведений на посаду старшого викладача.

Пройшов стажування в ЧНУ ім. Б. Хмельницького з 24.04 по 24.05. 2017 року. Довідка № 121/03 від 24.05.17.


Основні дисципліни, що викладаються

«Фізичне виховання»


 

Основні навчально-методичні праці

Методичні рекомендації:

 • Організація та проведення туристських походів до практичних занять з дисципліни “Фізичне виховання” для здобувачів освітнього ступеня бакалавр усіх галузей знань та форм навчання [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / Укл. : Л. П. Ярославська, В. В. Загородній, П. О Кандиба, А. М. Матусевич. – Черкаси :  ЧДТУ, 2017. –  41 с.
 • Основи навчання плаванню студентів : методичні вказівки до самостійних занять з навчальної дисципліни « Фізичне виховання» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр усіх галузей знань та форм навчання [Електронний ресурс] // Укл. С.І. Мариненко, А.М. Матусевич, П.О. Кандиба, м. Черкаси: ЧДТУ, 2018.- 42 с.
 • Методичні рекомендації: «Основи рухливих ігор на місцевості» до самостійних занять з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр усіх галузей знань та форм навчання [Електронний ресурс]  // Укл. Кандиба П.О., Матусевич А.М. / Міністерство освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2019. – 54 с.

Сфера наукових інтересів

 

фізичного виховання і спорт. Технічні види спорту.

 

Основні наукові досягнення та здобутки

Кількість наукових і методичних праць – 


Статті

 
 1. Здоров’язбережувальна компетентність як важлива складова професійної готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи в основній школі / О.О.Безкопильний , А.М.Матусевич // Наукові записи Бердянського  державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. Наук.пр  – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ ,2017.294 с. –    фахове видання (стаття).
 2. Характеристика готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров `язбережувальної діяльності в основній школі./ О.О. Безкопильний, М.А. Матусевич, // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова випуск №9(103)2018 Київ с.23-26.
 3. Реалізація контекстного підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури доздоров’язбережувальної діяльності в освітній школі. / О.О. Безкопильний, М.А. Матусевич, П.О. Кандиба // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки, випуск №2, Бердянськ 2019 р. : –.С. 151-159. Рішенням Атестаційної коегії Міністерства освіти і науки України. Збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») ( наказ МОН України № 1412 від 18 грудня 2018 р.)

Участь у конференціях

 1.  Раціональна рухлива активність, як фактор зміщення здоров’я та профілактики захворювання./ П.О. Кандиба, А.М. Матусевич, С.І. Фрайхофф// Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів 2-3 грудня 2016 р.) у 2-х ч.-Херсон : Вид. дім «Гельветика», 134-137 с.
 2. Ігровий метод, рухливі ігри та естафети у ВНЗ/ П.О. Кандиба, В.П. Лєдок, А.М. Матусевич// Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 2-3 грудня 2016 р.) у 2-х ч.-Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. 128-131 с.
 3. Теоретичне обґрунтування цільового спрямування педагогічної технології на виховання інтересу до занять фізичною культурою та спорту у студентської молоді. /П.О. Кандиба, А.М. Матусевич// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ 2016 р.) у 3-х ч.-Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2015. 80-84 с.
 4. Харчування у туристичному поході / А.М. Матусевич, // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» 01- 02.11. 2018 р.– Т.1.– Черкаси : ЧДТУ, 2018. С. 111-115.
 5. Гігієна туриста/ П.О. Кандиба, А.М. Матусевич // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» 01- 02.11. 2018 р.– Т.1.– Черкаси : ЧДТУ, 2018. 120-123 с.
 6. Роль ігрової і змагальної діяльності в психічному та фізичному розвитку людини/ А.М. Матусевич // IХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 22-23.03.2018 р. : у 2-х томах. – Т.1.– Черкаси : ЧДТУ, 2018.  267-270 с.
 7. Водний туризм/ А.М. Матусевич, // IХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 22-23.03.2018 р. : у 2-х томах. – Т.1.– Черкаси : ЧДТУ, 2018.  263-266 с.
 8. Травматизм під час занять з фізичного виховання/ А.М. Матусевич, П.О. Кандиба, С.А. Лавренюк  // Х Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 21-22.03.2019 р.– Т.1.– Черкаси : ЧДТУ, 2019.  124-126 с.
 9. Фізичне виховання студентів/ А.М. Матусевич, П.О. Кандиба, С.А. Лавренюк  // Х Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» 21-22.03.2019 р.– Т.1.– Черкаси : ЧДТУ, 2019. 126-128 с.


Інші види діяльності

Член формування ЦО.

Тренер секції з волейболу (чол.)