Субота Вікторія Володимирівна

 

Старший викладач  кафедри фізичного виховання та здоров’я людини

Е-mail: [email protected]

 


Науково-педагогічна біографія

У  2001 році закінчила УЧДУ ім. Б. Хмельницького за спеціальністю  «Фізичне виховання».  Кваліфікація: викладач фізичної культури і валеології, керівника спортивних секцій.
У  2004 ріці  пройшла навчання на курсах з підготовки кандидатських мінімумів та склала їх.
У 2006 році пройшла стажування по підвищенню рівня кваліфікації в ЧНУ
У 2009 році отримала посаду старшого викладача кафедри фізичного виховання.
У 2011 році пройшла стажування по підвищенню рівня кваліфікації в ЧНУ
У 2015 році отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 141427 від 05.06.2015 р. Видано Національною Академією педагогічних наук України ДВНЗ «Університет Менеджменту Освіти» Центральний Інститут післядипломної педагогічної освіти.
У 2019 році отримано довідку про проходження стажування   № 201/03,   07.05.2019 р., з Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Відвідала курс лекцій з курсу «Фізичне виховання» зав. кафедри ТМФВ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доц., канд. Наук з фізичного виховання та спорту.


Основні дисципліни, що викладаються

«Фізичне виховання та здоров’я людини» для студентів I-II курсу навчання.

 


 

Основні навчально-методичні праці

 Навчально-методичні посібники:

1. Олексієнко Я.І., Дуднік І.О., Курінна В.В. Основні чинники здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 176 с.

2. Хоменко І.М., Олексієнко Я.І., Субота В.В. Україна на Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх. Видатні черкаські спортсмени: навч.-метод. посіб. : 2-е вид. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2019. – 128 с.

Навчально-методичні рекомендації:

1. Системи і методи дихальної гімнастики: навчально-методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей [Текст] / Уклад.: С. І. Мариненко, С. О. Коваленко, В. В. Курінна та ін.: М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 52с.

 

 

 


Сфера наукових інтересів

 

– інноваційні форми та методи організації фізичного виховання у ВНЗ для покращення фізичної підготовленості студентів.

– професійна освіта;

– шаха, шашки;

– фізична культура;

– тренування в домашніх умовах;

– здорове харчування.

 

Основні наукові досягнення та здобутки

Кількість наукових і методичних праць – близько 20, з них:  3 навчально-методичних посібника.


Статті

 
 1. В.В.Курінна, Т.В. Єгорова  Вплив фізичної культури і спорту на організм людини .// Науково-методичний журнал 04(54)/2009 Теорія та методика фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди ТОВ «ОВС» – с.48-51.
 2. В.В.Курінна Вплив фізичного виховання на розумову працездатність школярів.// Науково-методичний журнал 11(61)/2009 Теорія та методика фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди ТОВ «ОВС»- с.16-19, 35.

 3. В.В.Курінна, С.І.Токар Взаємозв’язок фізичного розвитку студентів з розумовим.// Науково-методичний журнал 08(82)/2011 Теорія та методика фізичного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди ТОВ «ОВС» – с.18, 35-38.

 4. Субота В.В., Олексієнко Я.І. Модернізація системи фізичного виховання закладів вищої освіти України в умовах Болонського процесу // Вісник Черкаського університету. Випуск №18. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2018. С. 89-94.

 5. Олексієнко Я. І., Субота В. В., Головатенко О. М. Формування загальної компетентності у студентів закладів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 70 : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 310 с.

Участь у конференціях

 1.  Л.П.Ярославська,А.М.Матусевич,В.В.Курінна,П.О.Кандиба,С.О.Коваленко, В.В.Щириця, С.І.Токар, С.А.Лавренюк Критерії оцінювання знань модульного контролю з дисципліни «Фізичне виховання».// Збірник наукових праць 12 Всеукраїнської науково-практичної конференції Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – Кіровоград-2011.-с.90-94.
 2. Олексієнко Я.І., Курінна В. В. Фізична підготовленість і стан здоров’я студентів ВНЗ – Актуальні проблеми сучасної системи фізичного виховання. // «Наука  и образование: история, тенденции, перспективы»: материалы VII Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 15-17 сентября 2013 года) / Научный журнал «Аспект» №16 (Т.1.) – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – 104 с.

 3. Токар С.І., к.і.н., доцент Ярославська Л.П., Курінна В.В.(Субота В.В.) Розвиток швидкісних якостей у підготовці волейболісток. // Матеріали за 10-а междунардна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», 17-25 март, 2014 на Здание и архитектура. Физическа култура и спорт.

 4. Олексієнко Я.І., Курінна В. В. Впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у процес фізичного виховання.// Випуск №3 (336) наукового журналу Вісник Черкаського університету, серія педагогічні науки рекомендовано до друку та до поширення через мережу Інтернет Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ( протокол №6 від 12.02.2015 року).

 5. Олексієнко Ярослав, Курінна Вікторія Особливості фізичного виховання студентів  спеціальної медичної групи у ВНЗ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 р.: у 4 ч.- Суми- 192 с. 117-121с.

 6.  Взяла участь у роботі ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених (21-22 квітня 2016 р., Суми) з публікацією матеріалів:
  – Онопрієнко О. М., Онопрієнко О. В., Курінна В.В. Організація фізичного виховання дорослого населення [Текст] / О. М. Онопрієнко, О. В. Онопрієнко, В.В. Курінна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали ХVІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених: у 2 т. / відповід. ред. Я.М. Копитіна; наук. ред. О.А. Томенко – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – Т.І – С. – 111 –114.- тези.

 7. Суббота В. В. Основи здорового харчування/ В.В. Суббота // II Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку харчової індустрії» 1-2.11.2018 р. : – Том I.  – вид : ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси,2018. – С. 98-101. – тези

 8. Субота В.В. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні / В.В.Субота // Х Міжнародна науково-практична конференція « Туристичний та готельно-ресторанний бізнес В Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 21-22.03.2019 р, м.Черкаси[Електронний ресурс]: у 2-х томах/ М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун-т. – Черкаси: ЧДТУ,2019. – 80-82с. – тези

 9. Суббота В. В. Основи збалансованого харчування для забеспечення здорового способу життя студенства/ В.В. Суббота // III Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку харчової індустрії» 1.11.2019 р. : – Том I.  – вид : ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси,2019. – С. 119-122. – тези

 10. Субота В. В. Інноваційні підходи в управлінні готельно-ресторанним / Субота В. В. // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 19–20 березня 2020 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 201 с.


Інші види діяльності

Керівник секції «Шахи-шашки».